21 Şubat 2024 - Çarşamba

Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ

 
 

İş Güvenliği ve Mevzuat Eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ: 
Yasal Yükümlülük: 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; 
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 
Bu zorunluluk işyerinin faaliyet konusuna bakılmadan 1 işçi çalışan işyerleri dahil tüm işyerlerini kapsamaktadır. 
Bu konuda yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 4. 5. 16. ve 17. Maddeleri; 

İşverenin Yükümlülükleri 
Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konu-sunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin dü-zenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlü-dür. 

Çalışanın Yükümlülükleri 
Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yüküm-lüdürler. 
Ölçme ve Değerlendirme 
Madde 16 — Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçla-rına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir. Belgelendirme 
Madde 17 — İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. ” Hükmüne amirdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer alan “…Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. “ hükmü ile 77. Maddesinde yer alan “…Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.” Hükümleri gereğince Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri stajyer ve alt işveren işçileri için de zorunlu bulunmaktadır.

Eğitim Konuları 
1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 
2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, 
3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
5. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
6. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 
7. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 
8. Kişisel koruyucu alet kullanımı, 
9. Ekranlı ekipmanlarla çalışma, 
10. Uyarı işaretleri, 
11. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, 
12. Temizlik ve düzen, 
13. Yangın olayı ve yangından korunma, 
14. Termal konfor şartları, 
15. Ergonomi, 
16. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
17. İlk yardım, kurtarma. İşletmelerin kendi özelinde eğitimi gerektiren konulara öncelik verilerek proğram işyerinin sektörel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır ve uygulanır. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ
Yasal Yükümlülük: 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in 4 ve 6 ncı maddeleri;
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri 
Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

Eğitim 
Madde 6 — İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır…..” Hükmüne amirdir. 

Eğitim Konuları 
Kuruluşumuzca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyeleri ile yedeklerine aşağıdaki konularda eğitim verilmektedir. 
1. Kurulun görev ve yetkileri, 
2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
4. Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, 
5. Etkili iletişim teknikleri, 
6. Acil durum önlemleri, 
7. Meslek hastalıkları, 
8. İşyerlerine ait özel riskler

 

RİSK DEĞERENDİRMESİ: 
Yasal Yükümlülük: İş sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin 4. ve 6 ncı maddeleri; 
“Tanımlar 
Madde 4
 — Bu Yönetmelikte geçen ; 
a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
………. İfade eder. 

İşverenin Genel Yükümlülükleri 
Madde 6
 — İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyi-leştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 
b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır: 
1) Risklerin önlenmesi, 
2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 
3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, ………….” Hükmüne amirdir. 

Vereceğimiz Hizmetler
İşyerinde öncelikle işyeri teknik birim sorumluları ve işyerinin uygun göreceği personele “Risk Değerlendirme Eğitimi” verilerek yapılacak işyeri incelemesi sonucunda “ Risk Değerlendirme Prosedürü” hazırlanacaktır. 
Bu çalışmalarda; 
1- Risklerin belirlenmesi, 
2- Seçilecek Risk değerlendirme Metodolijisinin uygulanması,
3- Risklerin analizi, 
4- Risklerin değerlendirilmesi, 
5- Aksiyon planlarının hazırlanarak işletilmesinin sürekliliği konusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır

13- OSGB EĞİTİM HİZMETLERİ; 
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 
2- İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticileri Eğitimi 
3- Yönetici ve Birim Amirleri Eğitimi 
4- Yangın Eğitimleri 
5- Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi 
6- Risk Analizi ve Değerlendirme 
7- Endüstriyel Hijyen 
8- Forklift Sürücü Eğitimi 
9- Gürültü 
10- Kimyasalların Güvenli Depolanması 
11- Kişisel Koruyucu Donanım 
12- Ofis Sağlığı 
13- Termal Konfor

İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL YÖNETİCİLERİ İÇİN 
4857 SAYILI İŞ KANUNU MEVZUATI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ 
EĞİTİM PROĞRAMI 
Genel Hükümler
 
1- İş Kanununda İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, Asıl İşveren- Alt İşveren Kavramları 
2- Geçici (ödünç) İş İlişkisi 
3- Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi. 
4- Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 
5- Çağrı Üzerine Çalışma 
6- Deneme Süreli İş Sözleşmesi 

Hizmet Aktinin Feshi
1- Süreli Fesih 
2- Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 
3- Sözleşmenin Feshinde Usul - Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü 
4- Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 
5- Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 
6- İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
7- İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
8- Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi -Yeni İş Arama İzni - Çalışma Belgesi 
9- Toplu İşçi Çıkarma 
Kıdem Tazminatı 
1- Kıdem Tazminatı ve Hesaplama Tekniği 
Ücret 
1- Ücret ve Ücretin Ödenmesi -İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi 
2- Ücretin Gününde Ödenmemesi - Ücretin Saklı Kısmı 
3- Fazla Çalışma Ücreti 
4- Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma - Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 
5- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
6- Hafta Tatili Ücreti -Genel Tatil Ücreti 
Yıllık Ücretli İzin 
1- Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri 
2- Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi 
3- Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller 
4- Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 
İşin Düzenlenmesi 
1- Çalışma Süresi - Telafi Çalışması 
2- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
3- Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
4- Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri - Ara Dinlenmesi 
5- Gece Süresi ve Gece Çalışması 
6- Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı - Gece Çalıştırma Yasağı 
7- Analık Halinde Çalıştırma ve Süt İzni 
Personel Özlük Dosyası Prosedürü 
Miyatlı Evrak Takvimi -İşe Giriş Prosedürü 
İşçi İlişik Kesme Prosedürü 


İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL YÖNETİCİLERİ İÇİN; 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU MEVZUATI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ 
EĞİTİM PROĞRAMI 
Sigortalılara İlişkin Hükümler
 
1- Sigortalı sayılanlar 
2- Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 
3- Sigortalı sayılmayanlar 
4- Sigortalılığın başlangıcı 
5- Sigortalı bildirimi ve tescili 
6- Sigortalılığın sona ermesi 
7- Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 
1- İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
2- İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 
1- İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
2- Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
3- Hastalık ve analık hali 
4- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar 
5- Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
6- Geçici iş göremezlik ödeneği 
7- Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali 
8- Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 
9- İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 
10- Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, 
11- iş göremezliğinin artması 
12- Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 
1- Malûl sayılma 
2- Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
3- Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
4- Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
5- Yaşlılık aylığının hesaplanması 
6- Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
7- Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya 
8- Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
9- Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
10- Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
11- Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
12- Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya 
13- Evlenme ve cenaze ödeneği 
14- Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
15- Fiilî hizmet süresi zammı 
16- Sigortalıların borçlanabileceği süreler 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 
1- İsteğe bağlı sigorta ve şartları 
2- İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi 
3- İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi 
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri - Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 
1- Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
2- Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili 
3- Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 
1- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 
2- Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
3- Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
4- Yurt dışında tedavi 
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı 
1- Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 
2- Katılım payı alınması 
3- Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler 
4- Hizmet basamakları ve sevk zinciri 
5- Kimlik tespiti ve acil haller 
Primlere İlişkin Hükümler - Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 
1- Prim alınması zorunluluğu 
2- Prime esas kazançlar 
3- Prim oranları ve Devlet katkısı 
4- Günlük kazanç sınırları 
5- Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi 
6- Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
7- Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma 
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 
1- Prim belgeleri ve işyeri kayıtları 
2- Prim ödeme yükümlüsü 
3- Primlerin ödenmesi 
4- Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler 
5- Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması 
Çeşitli Hükümler 
1- Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü 
2- Uyuşmazlıkların çözüm yeri

İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL YÖNETİCİLERİ İÇİN; SENDİKALAR KANUNU VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ – GREV VE LOKAVT KANUNU UYGULAMASI EĞİTİMİ 
EĞİTİM PROĞRAMI 
Sendikaların Kuruluşu,Örgütlenme Yapısı Ve Organları
 
1. Sendikaların Kuruluşu 
2. İşkolunun Belirlenmesi 
3. Sendikaların Örgütlenme Yapısı 
Sendika Üyeliği 
4. İşçi İşveren Sendika Üyeliği Şartları 
5. Üyeliğin Kazanılması 
6. İşçi-İşveren Sendikası Üyelik Aidatı 
7. İşçi Sendikalarına Aidat Kesilmesi 
8. Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması Halleri 
9. Üyeliğin Sona Ermesi 
10. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı 
11. Sendikaya Üye Olup Olmamam Hürriyetinin Teminatı 
İşyeri Sendika Temsilciliği 
12. İşyeri Sendika Temsilciliğinin Tayini ve Nitelikleri 
13. İşyeri Sendika Temsilcisinin Görevleri 
14. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı Toplu İş Hukuku-Toplu İş Sözleşmesinin Genel Nitelikleri 
15. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve Muhtevası 
16. Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi 
17. Toplu İş Sözleşmesine Konulmayacak Hükümler 
18. Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü 
19. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi ve Bitimi 
20. Tarafların Durumunda Değişiklik 
21. Taraf Sendika Üyeliğinden Ayrılma, Çıkarılma veya Üye Olmamanın Sonuçları 
22. İşverenin Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılığı 
23. Teşmil 
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ve Yetki Belgesi 
Toplu İş Sözleşmesi Çağrısı ve İlgili İşlemler 

24. Yetki Tespiti İçin İşçi Sendikasının Başvurusu 
25. İşveren Sendikasının veya İşverenin Başvurusu 
26. Yetki İtirazı 
27. Yetki Belgesi 
28. Toplu Görüşmeye Çağrı 
29. Görevli Makam 
30. Toplu Görüşmenin Başlaması
31. Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması ve Tevdi Edilmesi 
Toplu İş Sözleşmesinin Uyuşmazlıkla Sonuçlanması Halinde Uyuşmazlığın Tespiti ve Arabuluculuk
 
32. Uyuşmazlığın Tespiti 
33. Arabuluculuk Görevi 
Grev Ve Lokavt Niteliği-Grev ve Lokavt Kararları, Uygulanması ve Sonuçları 
34. Grev Lokavtının Niteliği 
35. Grev ve Lokavt Kararları,Uygulanması 
36. Grev ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme 
37. Grev Oylaması 
38. Kanunu Grev ve Lokavta Katılmayacak İşçi Kadrosu 
39. Grev ve Lokavtın Sonuçları 
40. Kanuni Grev ve Lokavtların Hizmet Akitlerine Etkisi 
41. İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı 
42. Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçları 
43. Grev Hakkının ve Lokavtın Kötüye Kullanılması 
44. Grev ve Lokavt Halinde Mülki Amirin Yetkileri 
45. Grev ve Lokavtı Sona Erdirme Kararı 
46. Yüksek Hakem Kurulu 
47. Özel Hakeme veya Resmi Arabulucuya Başvurma 
48. Toplu Hak Uyuşmazlıkları 
Toplu İş Sözleşmesi Prosedürü
Toplu İş Sözleşmesi Uyuşmazlığı Arabuluculuk Prosedürü 
Grev ve Lokavt Prosedürü 
Grev Oylamasına İlişkin Prosedür 
Grev ve Lokavta Katılmayacak İşçilerin Tespitine İlişkin Prosedür Uygulama Örnekleri

YÖNETİCİLER VE BİRİM AMİRLERİ İÇİN; 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 

EĞİTİM KONULARI

1- 4857 Sayılı İş Kanununda İşçi –İşveren- İşyeri-İşveren Vekili – Alt İşveren Tanımları 
2- İşyerinin veya bir bölümünün devri 
3- Geçici iş ilişkisi 
4- Hizmet Aktinin Çeşitleri 
5- Deneme Süresi 
6- İşçinin İş Aktinin Feshi 
7- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
8- Hafta Tatili Ücreti 
9- Yıllık Ücretli İzin Uygulaması 
10- Ücret ve Ücretin Ödenmesi 
11- Fazla Çalışma Ücreti 
12- Çalışma Süresi 
13- İşçinin Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler 
14- İşçi İlişik Kesme İşlemleri 
15- İlişik Kesme Prosedürü 
16- İşlem Örnekleri

 
Özel Kapsam Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hiz. Ltd. Şti.  2024 © - Tüm Hakları Saklıdır
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÖZDEN SOKAK No:22/2A İZMİT/KOCAELİ
Tel : +90(262) 322 47 12 – 14 - Fax: +90(262) 322 47 13 , e-mail: bilgi@kapsam.org