15 Haziran 2024 - Cumartesi

Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ

 
 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

OSGB İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ;

1- İş güvenliği Uzmanı hizmeti 
2- İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetleri 
3- Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve raporlamak 
4- İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
5- Yangın eğitimleri 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ:

Yasal Yükümlülük: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 81. Maddesine göre; İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları sanayiden sayılan işyerlerinde, işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
veya işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak sözkonusu yasal zorunluluğu yerine getirmekle yükümlüdürler. 
Ortak Sağlık Biriminden işyeri hekimliği hizmeti alınabileceği gibi; istenirse sanayiden sayılan işyerleri ayrıca İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti de alınabilecektir.

Vereceğimiz Hizmetler:
- İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak, 
- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, 
- İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak, 
- Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek, 
- İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek, 
- İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek, 
- Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak, 
- İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak, 
- Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak, 
- İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak, ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ
Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;
- İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
- Çalışanların sorumlulukları
- Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
- Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
- Güvensiz hareketler ve şartlar
- Uyarı ikazları ve İşaretler
- Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri
- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
- Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi
- Yanmanın temel prensipleri
- Temizlik ve Düzenin Önemi
- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

İÇERİK
• Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri
• İş Güvenliği tanımı
• Kişisel Koruyucu donanımlar
• Uyarı ikazları ve işaretler
• Yanma olayı ve yangın
• Temizlik ve Düzen
• Kaza istatistikleri
• İş kazası raporu 
• İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
• İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

SÜRE
4 saat


RİSK DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA EĞİTİMİ

AMAÇ
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;
- Yeni İSG mevzuatında risk değerlendirmenin yeri 
- Tehlike, tehdit ve risk kavramları 
- Tehlike kaynakları ve tehlikeli durumların tespiti ve çözüm önerilerini öğrenecekler ve bu eğitim sonrası işletmelerinin kapsamlı risk analizini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

İÇERİK
• İSG mevzuatı ve risk değerlendirmenin yeri 
• Tanımlar
- Tehlike
- Risk
- Kabul edilebilir risk
- Kabul edilemez risk
• Risk değerlendirme ve zamanla ilişkisi
• Risk değerlendirme adımları
- Tehlikelerin belirlenmesi
- Riskin derecelendirilmesi
- Önleme faaliyetlerin planlanması
- Uygulama 
- Gözden geçirme
• Risk kontrolü
• Uygulama örnekleri
• İş kazası örnekleri

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile şirketin bulunduğu risk grubu öğrenilmekte, üretim alanı ve kullanılan ekipmanlara uygun olacak şekilde eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri, saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri.

SÜRE
8 saat

İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ:

AMAÇ
İSG kurul üyelerinin sorumluluklarının bilmesi ,kanuni yaptırımlar konusunda bilgilenmesi. kurum/ işletmenin yapması gerekenler ile işveren ve işçinin uyması gereken kurallar konusunda bilgi sağlanması

İÇERİK :
İSG Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Esasları-Yasal Yükümlülükler
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Yayınlanan Yönetmelikler

Yapılacak İşlemler
İş Kazaları ve Meslek Hastalıları Nedenleri-Korunma Yöntemleri
İş Kazaları ve Meslek Hastalıları ve Hukuki Sonuçları
Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri
Acil Durum Önlemleri
Etkili İletişim Teknikleri

YÖNTEM
Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir.

KATILIMCILAR
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyeleri

SÜRE
4 Saat

FORKLİFT SÜRÜCÜLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AMAÇ
Organizasyonun "Forklift Operatörü Belgesi"ne sahip forklift sürücülerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden emniyetli forklift kullanmalarını sağlamak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
-Genel Temizlik
-Lambalar
-Sinyaller
-Farlar
-Döner İkaz Lambası
-Park Lambaları
-Fren Lambası
-Anarya Lambası
-Anarya Kornası
-Korna 
Aksamlarının genel bakımını ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenmek

İÇERİK
• Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri
• İş Güvenliği tanımı
• Kişisel Koruyucu donanımlar
• Uyarı ikazları ve işaretler
• Yanma olayı ve yangın
• Temizlik ve Düzen
• Kaza istatistikleri
• İş kazası raporu 
• İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
• İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

SÜRE
1 saat

 

KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ DEPOLANMA KURALLARI

AMAÇ
Kimyasalları güvenli bir şekilde depolamak ve kimyasal madde kazalarında etkili bir müdahale organizasyonu yapabilecek bilgiye sahip olmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 
-Temel kimyasal tepkimelerin doğasını ve temel kavramları anlamak.
-İşletmenizdeki kimyasalların nasıl depolanacağını ve işaretleneceğini öğrenmek.
-Statik elektrik ve proses güvenliği yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.
-İşletmenizdeki yangın, patlama vb riskleri yönetebilecek bilgiyi edinmek,
-Kimyasalların sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini öğrenebilmek.
-Güvenlik bilgi formlarını doğru yorumlayabilmek.

İÇERİK
• Tanımlar ve kavramlar
• Tehlikeli madde türleri ve sınıflandırma
• Tehlikeli kimyasalların depolanmaları ve türlerine göre depo özellikleri
• Tehlikeli madde işaretlemesi
• Güvenlik ve sağlık işaretlemesi
• Güvenlik bilgi formları
• Yangın, patlama bilgisi
• Statik elektrik tehlikesi ve korunma yolları
• Kişisel koruyucu donanımlar
• Tehlikeli madde kazalarında müdahale ilkeleri ve uygulama örnekleri

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile yangın ve güvenli depolama konusundaki mevcut yapılanma incelenerek eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
Kimyasal madde depolama sorumluları ve tüm çalışanları, İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri ve saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri.

SÜRE
8 saat

ENDÜSTRİYEL HİJYEN

AMAÇ
Çalışma ortamlarında sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeleri tanımak ve gerekli önlemleri almak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 
-İş (endüstri ) hijyeni
-İş hijyenistinin görevleri
-Endüstri (iş) hijyeni nedir?
-Çevresel etkenler
-Kimyasal etkenler
-Fiziksel etkenler
-Biyolojik etkenler
-Ergonomik etkenler
-Kimyasal etkenleri tanıma
-Kimyasal etkenler ve giriş yolları
Solunum 
Deri absorbsiyonu 
Sindirim

İÇERİK
• Kimyasal etkenler
• Fiziksel etkenler
• Biyolojik etkenler
• Ergonomik etkenler
• Kimyasal Etkenleri Tanıma ve Giriş Yolları
• Havada (Asılı Olarak) Bulunabilen Kirleticiler Solunum Tehlikeleri
• Endüstriyel Çözücüler
• Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
• Kimyasal Etkenlerin Değerlendirilmesi
• Kimyasal Etkenlerin Kontrol Yöntemleri 
• Endüstriyel Hijyen Kontrol Yöntemi

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
İş hijyeni konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

SÜRE
2 saat

TERMAL KONFOR

AMAÇ
İnsani ve fiziksel faktörlerin bir bileşimi olarak uygun bir çalışma ortamının yaratılması ve ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, ve hava akımı hızının optimum seviyede olmasını sağlamak

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 
-İşyerinde ortam atmosferi koşulları
-Ortamın termal durumu (termal konfor)
-İşyerleri ortamı klima koşulları için önerilen standartlar
-işyerleri sıcaklığı ve nemi istenmeyen hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler

İÇERİK
• Isı
• Nem
• Hava akım hızı
• Radyant ısı

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ofislerin ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
Termal konfor geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

SÜRE
1 saat

SAĞLIKLI İŞİTME VE GÜRÜLTÜDEN KORUNMA

AMAÇ
Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, gürültüden nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;
- İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
- Çalışanların sorumlulukları
- Kulak koruyucusu kullanmanın önemi
- İş yerinde gürültüsüz ortam ve sistemleri kurmak
konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

İÇERİK
• İşyerindeki Gürültüden Kendimi Nasıl Koruyabilirim? 
• Ses Önleyici Cihazları Seçerken Bilmem Gerekenler Nelerdir? 
• Aşağıdakilere Uygun Ses Önleyicileri Seçin: 
• Ne Tipte Ses Önleyiciler Vardır? 
• Uygun Ses Önleyiciyi Nasıl Seçilir ? 
• Ses Önleyicilerin Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültüyü Ne Kadar Azalttığını Nasıl Öğrenebilirim? 
• Gürültü Azaltma Değerlendirmesi (Nrr) Nedir? 
• Tek Numara Değerlendirmesi (Snr) Nedir? 
• Ses Önleyicileri Seçmek İçin Nrr'yi (Noise Reduction Rating) Nasıl Kullanırım ?
• Kulak Tıkaçlarının Yararları ve Sınırlamaları Nelerdir? 
• Kullanıcı Tercihi Neden Önemlidir? 
• Ses Önleyicimin Uygunluğu Hakkında Neleri Bilmem Gerekir? 
• Ses Önleyiciler Kısa Süreli Olarak Çıkarıldıklarında Koruma Düzeyi Nasıl Etkilenir? 
• Ses Önleyici Cihazımı Nasıl Korumalıyım?

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

SÜRE
2 saat

UYGULAMALI YANGIN ve ACİL DURUM EĞİTİMİ :

AMAÇ
Mevcut personele yangın kültürünü vermek .Yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması , olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve yangın söndürülmesi ile Güvenli tahliye konusunda beceri kazandırmak.

İÇERİK
- Yangın ve Yanma Kimyası 
- Tehlikeli Maddeler
- Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası 
- Yangın Riskleri ve Önlemler 
- Yangın ve insan Sağlığı 
- Yangın Söndürme Kaynakları
- Yangın Söndürme Güvenliği 
- Temel tahliye Eğitimi 
- Ekip Liderleri ve Görevleri
- Bina Analizi ve Tehlikeler

YÖNTEM 
Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir.
Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.
Eğitim sonrası Eğitimi alanlarla beraber Kurumda / İşletmede pratik uyğulamalar ve dikkat edilmesi gerekenler bire bir yapılacaktır
UYGULAMA ( YANGIN SÖNDÜRME ve YANGIN TATBİKATI )

KATILIMCILAR
25 Kişi / grup
Kurumda çalışan her kademeden İlgili ve görevli personel

SÜRE
4 Saat teorik + 2 saat uygulama

NOT :Pratik uygulamada kullanılacak ( yangın söndürücüler , yangın tavası ,yanıcı madde , elbise ,eldiven v.s tüm malzemeler eğitim alacak kurum tarafından karşılanacaktır )

YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA EĞİTİMİ

AMAÇ
Yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarını ve sebepleri, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek. Meydana gelebilecek bir yangın olayında acil durum planını uygulayabilmek.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;
-Yanma ve yangınla ilgili temel bilgiler 
-Yangın tehlike kaynakları 
-Yangın söndürme ve tahliye ekiplerinde görev alma 
-Yangın güvenlik önlemleri ve
-Yangınla mücadele 
konularında bilgi sahibi olacaklar ve meydana gelebilecek yangınlara acil müdahalenin önemini kavrayacaklardır.

İÇERİK
• Yanma ve yangınla ilgili temel bilgiler 
• Yangınların sınıflandırılması
• İşyerinde bulunması gereken yangın söndürme maddeleri 
• Alınması gereken güvenlik önlemleri 
• Yangın tehlike kaynakları 
• Yangınla mücadele yöntemleri 
• Yangın ihbar talimatı
• Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri 
• Acil durum planı
• Yangın ve insan sağlığı 
• Çalışanların eğitimi
• İş kazası örnekleri

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile yangın konusundaki mevcut yapılanma incelenerek eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR
Tüm çalışanlar. Yangın söndürme, tahliye, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görev alacak çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri.

SÜRE
2 saat

 
Özel Kapsam Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hiz. Ltd. Şti.  2024 © - Tüm Hakları Saklıdır
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÖZDEN SOKAK No:22/2A İZMİT/KOCAELİ
Tel : +90(262) 322 47 12 – 14 - Fax: +90(262) 322 47 13 , e-mail: bilgi@kapsam.org